Opis projektu

OPIS PROJEKTU

Informacje ogólne
Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku Lublin – granica województw lubelskiego i podkarpackiego – Część 2, odcinek Kraśnik (koniec obwodnicy) – granica województw lubelskiego i podkarpackiego.

Zaawansowanie projektu:
Etap prac nad Dokumentacją Projektową w stadium Koncepcji Programowej. Dla zadania obowiązująca jest prawomocna Decyzja wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie ustalająca środowiskowe uwarunkowania wg wariantów rekomendowanych przez Inwestora (dla warianut W2 od km 362+784 do km 393+850, przejście wariantu W2 w wariant W3 od km 393+850 wariantu W2 do km 394+330 wariantu W3, wariant W3 od km 394+330 do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (pismo znak: WOOŚ.4200.4.2011.LP z dnia 17 grudnia 2013r.)

Lokalizacja inwestycji:
Przebieg przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19 zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego; w powiatach:
- kraśnickim – gminy: Kraśnik, Szastarka
- janowskim – gminy: Modliborzyce, Janów Lubelski.

Planowaną inwestycję podzielono na następujące odcinki realizacyjne:

Część 2 
Długości ok. 35 km,
odcinek Kraśnik (koniec obwodnicy) – granica województw lubelskiego i podkarpackiego
Odcinek realizacyjny nr 3:
Kraśnik (koniec obwodnicy) – Janów Lubelski (początek obwodnicy),
Długości ok. 18 km
Odcinek realizacyjny nr 4:
Obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce” – węzeł „Jonaki”, z węzłami),
Długości ok. 6 km
Odcinek realizacyjny nr 5:
Janów Lubelski (koniec obwodnicy) – granica województw lubelskiego
i podkarpackiego,
Długości ok. 11 km

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:
- realizację drogi ekspresowej S19, jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
- budowę węzłów drogowych,
- budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
- budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących, w tym m.in.: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne, zbiorniki infiltracyjne, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne,
- budowę dróg dojazdowych (wraz ze zjazdami) dla obsługi ruchu lokalnego (zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkich działek przylegających do projektowanej inwestycji) oraz do działek pozostałych – tych, które w wyniku inwestycji mogłyby utracić połączenie komunikacyjne,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery ochronne),
- realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko, w tym m.in.: ekrany akustyczne, urządzenia oczyszczające, przejścia dla zwierząt dziko żyjących, nasadzenia zieleni, ogrodzenia ochronne,
- usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi (rozbiórka, wyburzenia) i infrastrukturą techniczną (przebudowa),
- budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi, obejmującej również potrzeby telematyki,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) wraz z infrastrukturą techniczną zaopatrującą obiekty w media,

 

Zakres realizowanej w ramach Umowy Koncepcji Programowej obejmuje m. in.:
ETAP I – wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium KP

Etap ten obejmuje wykonanie następujących Opracowań Projektowych:
1. Opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg.
2. Analiza i prognoza ruchu.
3. Opracowania geologiczno–inżynierskie i hydrogeologiczne.
4. Koncepcja organizacji ruchu i materiały do Audytu BRD.
5. Kompletna Koncepcja Programowa.

ETAP II – realizacja postanowień ZOPI/KOPI

Etap ten obejmuje wprowadzenie do Dokumentacji Projektowej wykonanej w I Etapie poprawek, korekt, zmian, uzupełnień wynikających z ewentualnych uwag lub zaleceń protokołów z posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

 

Parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej:

Parametry techniczne drogi ekspresowej S19:

- klasa techniczna drogi: ekspresowa (S)
- prędkość projektowa: 100 km/h
- prędkość miarodajna: 110 km/h
- liczba jezdni: 2
- liczba pasów ruchu:
2 x 2   (rozwiązanie etapowe)
2 x 3    rozwiązanie docelowe); rozwiązanie docelowe przewiduje  realizację dodatkowych pasów ruchu poprzez  zmniejszenie pasa dzielącego jezdnie drogi ekspresowej
- szerokość pojedynczego pasa ruchu: 3,5 m
- szerokość pasa dzielącego jezdnie (z opaskami):
12,00 m (rozwiązanie etapowe)
5,00 m (rozwiązanie docelowe)
- szerokość opaski (w ramach pasa dzielącego): 0,50 m
- minimalna szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m
- skrajnia pionowa: min. 5,00 m
- szerokość trasy w liniach rozgraniczających: 100,0 m

Cele i spodziewane efekty inwestycji:

Projektowana inwestycja o nazwie „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku Lublin – granica województw lubelskiego i podkarpackiego” – Część 2: odcinek Kraśnik (koniec obwodnicy) – granica województw lubelskiego i podkarpackiego jest częścią planowanej drogi ekspresowej S19 dla wschodniej części kraju, pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej (woj. podlaskie) a granicą ze Słowacją w Barwinku (woj. podkarpackie).

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z węzłami, Miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg dojazdowych umożliwiających obsługę przyległego terenu.  Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągi, kanalizacja) oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych.

Nadrzędnym celem inwestycji jest:
- poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi,
- poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 19 (DK nr 19),
- umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m in. w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.