Postęp prac projektowych

PAŹDZIERNIK 2016

Projektant wprowadził do dokumentacji postanowienia Protokołu KOPI i wystąpił z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.
WRZESIEŃ 2016

Projektant otrzymał protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

LIPIEC 2016
Odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Trwa oczekiwanie na protokół z posiedzenia KOPI.

CZERWIEC 2016
Wykonawca przesłał Zamawiającemu KKP Aneks nr 1 – Realizacja postanowień ZOPI.

MAJ 2016
Odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Wykonawca oczekuje przekazania Protokołu z posiedzenia ZOPI.
Zamawiający odebrał Elementy Etapu I.

KWIECIEŃ 2016
Wykonawca wystąpił z wnioskiem o odbiór częściowy Elementów Etapu I.

MARZEC 2016
Wykonawca ponownie przekazał do odbioru Kompletną Koncepcję Programową.

LUTY 2016
Zamawiający przekazał uwagi do Kompletnej Koncepcji Programowej. Trwa analiza i wprowadzanie uwag do dokumentacji.
Wykonawca otrzymał decyzję Marszałka Województwa Lubelskiego zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską.
Wykonawca przekazał do odbioru Kompletną Koncepcję Programową.

STYCZEŃ 2016
Wykonawca przesłał do uzgodnienia Dokumentację geologiczno-inżynierską odpowiednio do Departamentu Technologii GDDKiA w Warszawie oraz GDDKiA o/Lublin.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego uwagi do dokumentacji obiektów inżynierskich.
Wykonawca złożył wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Opracowano Analizę hydrauliczno-hydrologiczną.
Opracowano system odwodnienia w tym m.in. lokalizację zbiorników retencyjnych.
Trwa opracowywanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Trwa weryfikacja lokalizacji linii rozgraniczających i linii czasowego zajęcia w stosunku do lokalizacji zbiorników retencyjnych i rozwiązań branżowych.
Trwa opracowywanie Koncepcji systemów telematycznych z uwzględnieniem skorygowanych linii rozgraniczających i lokalizacji ogrodzeń.

GRUDZIEŃ 2015
Wykonawca przesłał do zaopiniowania kolejne elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej odpowiednio do Departamentu Technologii GDDKiA w Warszawie oraz GDDKiA o/Lublin.
Wykonawca przesłał Zamawiającemu do zaopiniowania dokumentację obiektów inżynierskich.
Wykonawca otrzymał decyzję Marszałka Województwa Lubelskiego zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną.
Trwa opracowywanie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w nawiązaniu do uwag Departamentu Technologii GDDKiA oraz dodatkowych odwiertów i wyników badań gruntu.
W odniesieniu do wyników badań podłoża gruntowego i poziomów wód gruntowych trwa uzupełnianie opracowania o obliczenia zlewni i pojemności retencyjnej zbiorników na wody opadowe.
Trwa weryfikacja przyjętego systemu odwodnienia w tym m.in. analiza technicznej możliwość budowy rowów/kanalizacji deszczowej oraz lokalizacji zbiorników retencyjnych w nawiązaniu do wysokiego poziomu wód gruntowych i występowania gruntów wysadzinowych.
Trwa opracowywanie rozwiązań branżowych w odniesieniu do korekt układu drogowego, będących skutkiem analizy uzyskanych wyników badań geologicznych.

LISTOPAD 2015
Wykonawca przesłał do wstępnego zaopiniowania część dokumentacji geologiczno-inżynierskiej odpowiednio do Departamentu Technologii GDDKiA w Warszawie oraz GDDKiA o/Lublin.
Wykonawca otrzymał zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej z Departamentu Technologii GDDKiA w Warszawie oraz GDDKiA o/Lublin.
Wykonawca przekazał Dokumentację hydrogeologiczną do zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Zakończono prace nad Koncepcją stałej organizacji ruchu.
Zakończono prace nad Koncepcją czasowej organizacji ruchu.
Zamawiający zaakceptował obliczenia konstrukcji nawierzchni
Wykonawca otrzymał uzgodnienie styku opracowań od projektanta sąsiedniego odcinka firmy AECOM
Wykonawca otrzymał opinię Zamawiajcego w sprawie przekazanych rysunków obiektów inżynierskich.
Opracowano rozwiązania techniczne obiektów w wariancie 1.Trwa opracowywanie rozwiązań technicznych obiektów w wariancie 2 i 3
Trwa weryfikacja opracowania pod kątem m.in. lokalizacji, wielkości i rodzaju zbiorników retencyjnych.
Wykonawca otrzymał uzgodnienie od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie ws. obliczeń świateł mostów oraz koncepcji przebudowy drenaży.
Wykonawca otrzymał odpowiedź PGE Dystrybucja Oddział Lublin w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznych.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię do koncepcji oświetlenia drogowego.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię do koncepcji przebudowy sieci teletechnicznych.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię do koncepcji przebudowy sieci gazowych.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię do koncepcji przebudowy sieci wodociągowych.
Trwa wprowadzanie uwag do opracowania Koncepcji zagospodarowania MOP.

PAŹDZIERNIK 2015
Wykonawca przekazał Zamawiającemu (GDDKiA o. Lublin i GDDKiA Warszawa Departament Technologii) poprawioną Dokumentację hydrogeologiczną do zaopiniowania.
Wykonawca otrzymał stanowisko Zamawiającego w sprawie uwag i zaleceń Wyniku Audytu BRD. Trwa wprowadzanie zaleceń do opracowania.
Zamawiający zaakceptował z uwagami Plan działań ratowniczych.
Wykonawca otrzymał opinię do Koncepcji czasowej organizacji ruchu z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, z Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku, z Urzędu Gminy Szastarka, z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim oraz z Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.
Zweryfikowano lokalizację wpustów deszczowych na trasie głównej i drogach poprzecznych.
Przesłano Zamawiającemu do zaopiniowania poprawioną dokumentację obiektów mostowych.
Przesłano Zamawiającemu do zaopiniowania obliczenia konstrukcji nawierzchni.
Uzgodniono rysunki dotyczące styku opracowań na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.
Trwa uzupełnianie opracowania o obliczenia zlewni i pojemności retencyjnej zbiorników na wody opadowe. Trwa weryfikacja lokalizacji, wielkości i rodzaju zbiorników retencyjnych.
Trwa koordynacja międzybranżowa rozwiązań infrastruktury obcej.
Wykonawca otrzymał od PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów uzgodnienie sposobu przebudowy linii elektroenergetycznych.
Przesłano Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcję przebudowy sieci teletechnicznych.
Wykonawca przesłał Zamawiającemu skorygowany projekt Koncepcji oświetlenia.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego uwagi do Koncepcji zagospodarowania MOP. Trwa wprowadzanie uwag do dokumentacji.

WRZESIEŃ 2015
Ukończono prace terenowe w lokalizacjach dla których Wykonawca prac uzyskał zgodę właściciela nieruchomości na wejście w teren. Trwa bieżące opracowywanie wyników badań laboratoryjnych. Trwa opracowywanie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.
Opracowano Koncepcję stałej organizacji ruchu.
Trwa opracowywanie Koncepcji projektów systemów telematycznych. Wykonawca otrzymał od Kapsch Telematic Service wytyczne dla lokalizacji Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych.
Trwa uzgadnianie z Zamawiającym Planu działań ratowniczych.
Trwa opracowywanie Koncepcji czasowej organizacji ruchu. Wykonawca przesłał materiały projektowe do zaopiniowania przez zarządców dróg.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Wynik audytu BRD. Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoje stanowisko odnośnie zaleceń Wyniku Audytu BRD.
Ustalono powiązania odcinków realizacyjnych z istniejącą drogą krajową nr 19.
Trwa analiza rozwiązań drogowych w nawiązaniu do uwag dotyczących obiektów inżynierskich otrzymanych od Zamawiającego.
Ustalono kategorie ruchu trasy głównej, łącznic węzłów, dróg dojazdowych oraz dróg podrzędnych. Trwa ustalanie konstrukcji nawierzchni dla poszczególnych dróg.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego uwagi dotyczące rysunków Analizy komunikacyjnej.
Wykonawca otrzymał z Urzędu Gminy w Szastarce informację o terenach wrażliwych akustycznie.
Trwają prace nad koncepcją rozwiązań technicznych dla obiektów drogowych. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego uwagi do przekazanych rysunków obiektów inżynierskich.
Trwają prace nad Koncepcją przebudowy infrastruktury obcej wraz z koordynacją międzybranżową.
Wykonawca przesłał Zamawiającemu do zaopiniowania Koncepcję zagospodarowania MOP wraz z odpowiedzią na uwagi.

SIERPIEŃ 2015
Trwają prace terenowe w ramach opracowywania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Trwa bieżące opracowywanie wyników badań laboratoryjnych. Rozpoczęto opracowywanie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.
Wykonawca wystąpił do Kapsch Telematic Services o wydanie wytycznych realizacji Systemu Poboru Opłat.
Trwa opracowywanie koncepcji projektów systemów telematycznych.
Wykonawca uzyskał uzgodnienie Planu działań ratowniczych przez rzeczoznawcę ppoż. oraz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
Przeprowadzono analizę lokalizacji zmiany szerokości pasa dzielącego na odcinku pomiędzy węzłem Lasy Janowskie, a końcem opracowania. Zmianę szerokości pasa dzielącego zlokalizowano na odcinku prostym od km 33+408 do km 33+552.
Przeprowadzono analizę możliwości zachowania mostu nad rz. Bukowa w lokalizacji wskazanej w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.
Trwa opracowywanie powiązania odcinków realizacyjnych z istniejącą drogą krajową nr 19.
Trwa opracowywanie rysunków Analizy komunikacyjnej w oparciu o opinię Zamawiającego.
Trwa analiza uwag Zamawiającego do opracowania Koncepcji Zagospodarowania Miejsc Obsługi Podróżnych.
Trwają prace nad koncepcją rozwiązań technicznych dla obiektów drogowych. Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania część obiektów inżynierskich.
Wykonawca otrzymał informację o terenach wrażliwych akustycznie z Urzędu Gminy w Kraśniku i Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim – informacje zostaną uwzględnione w analizie akustycznej.
Trwa koordynacja międzybranżowa rozwiązań infrastruktury obcej.
Wykonawca uzyskał warunki techniczne oraz oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

LIPIEC 2015
Wykonawca przesłał Raport z działań informacyjno-konsultacyjnych gminom: Kraśnik, Szastarka, Modliborzyce, Janów Lubelski.
Zamawiający zaakceptował treść Raportu z działań informacyjno-konsultacyjnych.
Zamawiający przesłał opinię dotyczącą Analizy akustycznej – trwa analiza uwag.
Wykonawca przekazał materiały niezbędne do przeprowadzenia audytu BRD.
Wykonawca uzyskał uzgodnienie posadowienia punktów preselekcji wagowej z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.
Wykonawca wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku o opinię w sprawie likwidacji przejazdów PKP.
Wykonawca przekazał do zaopiniowania Analizę akustyczną dla nawierzchni bitumicznej i betonowej.
Wykonawca wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie o uzgodnienie punktów preselekcji wagowej.
Wykonawca uzyskał warunki techniczne z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.
Trwają prace terenowe w ramach opracowywania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.
Trwają prace nad koncepcją rozwiązań technicznych dla ustalonej lokalizacji obiektów.
Wykonawca uzyskał uzgodnienie Planu działań ratowniczych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wprowadzono zmianę szerokości pasa dzielącego na odcinku pomiędzy węzłem Lasy Janowskie, a końcem opracowania.
Przeprowadzono analizę możliwości zachowania mostu nad rz. Bukowa w lokalizacji wskazanej w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.

CZERWIEC 2015
Wykonawca uzyskał uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Zakończono działania informacyjno – konsultacyjne. Trwa analiza uwag i wniosków pojawiających się w uzgodnieniach zarządców dróg i podczas działań informacyjno-konsultacyjnych pod kątem możliwości wprowadzenia w projekcie oraz tworzenie Raportu z działań informacyjno-konsultacyjnych.
Wykonawca otrzymał wnioski dotyczące działań informacyjno-konsultacyjnych z Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, Urzędu Gminy Szastarka i Urzędu Gminy Kraśnik.
Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia przebudowy dróg poprzecznych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim i Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.
Trwają prace terenowe w ramach opracowywania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.
Trwa ustalanie lokalizacji osłon przeciwolśnieniowych i oznakowanie przejazdów awaryjnych oznakowaniem pionowym.
Trwa opracowywanie projektu kanału teletechnicznego.
Uzyskano opinię Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Scenariusza działań ratowniczych.
Trwa opracowywanie rozwiązań infrastruktury technicznej i koordynacja międzybranżowa dla MOP.
Trwa opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia audytu BRD.
Trwają prace nad docelowymi liniami rozgraniczającymi i liniami czasowego zajęcia.
Trwają prace nad koncepcją rozwiązań technicznych dla ustalonej lokalizacji obiektów.
Uzyskano uzgodnienie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie dotyczące lokalizacji miejsc do kontroli pojazdów zlokalizowanych na MOP.

MAJ 2015
Rozpoczęto działania informacyjno – konsultacyjne. Przesłano materiały promocyjne i projektowe do gmin. Zamieszczono ogłoszenia na stronach internetowych: Biura Projektowego, Zamawiającego, właściwych gmin oraz w lokalnej prasie.
Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia przebudowy dróg poprzecznych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, z Urzędu Gminy Szastarka, z Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia układu dróg dojazdowych zapewniających dojazd do kompleksów leśnych z Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz z Nadleśnictwa Kraśnik.
Trwa opracowywanie projektu kanału teletechnicznego.
Trwa przygotowywanie wystąpień do właściwych służb ratunkowych w celu zaopiniowania Scenariusza Działań Ratowniczych.
Trwa opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia audytu BRD.
Trwają prace nad docelowymi liniami rozgraniczającymi i liniami czasowego zajęcia.
Trwają prace nad koncepcją rozwiązań technicznych dla ustalonej lokalizacji obiektów w nawiązaniu do wyników obliczeń świateł obiektów wg Analizy hydrologiczno-hydraulicznej oraz technicznych rozwiązań drogowych.
Trwają uzgodnienia lokalizacji miejsc kontroli i ważenia pojazdów z ITD i Policją.

KWIECIEŃ 2015
Wykonawca rozpoczął prace terenowe na podstawie zatwierdzonych Projektów robót geologicznych.
Wykonawca wystąpił do zarządców dróg poprzecznych o uzgodnienie zakresu przebudowy dróg będących w ich zarządzie, a znajdujących się w zakresie inwestycji.
Marszałek Województwa Lubelskiego wydał Decyzję zatwierdzającą Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dla dokumentacji hydrogeologicznej. Rozpoczęto przygotowania do podjęcia prac terenowych w oczekiwaniu na uprawomocnienie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego dane o wypadkach na przedmiotowym odcinku istniejącej drogi krajowej nr 19.
Zarejestrowano mapy do celów projektowych we właściwych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Zamawiający uzgodnił opracowanie „Analiza i prognoza ruchu”.
W wyniku przeprowadzonej analizy widoczności na zatrzymanie zwiększono szerokość poboczy na trasie głównej i drogach poprzecznych. Ustalono lokalizację barier ochronnych na trasie głównej i w rejonie węzłów.
Ustalono lokalizację przejazdów awaryjnych i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową S19. Opracowano Scenariusz Działań Ratowniczych dla projektowanej drogi ekspresowej S19. Trwa opracowywanie Planu Działań Ratowniczych.
Trwa opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia audytu BRD.
Opracowano Plan sytuacyjny (w skali 1:5000) – zidentyfikowano obszary chronione, pomniki przyrody oraz stanowiska i obszary archeologiczne w pasie drogowym projektowanej drogi ekspresowej.
Opracowano Analizę komunikacyjną.
Trwają prace nad koncepcją rozwiązań technicznych dla ustalonej lokalizacji obiektów w nawiązaniu do wyników obliczeń świateł obiektów wg Analizy hydrologiczno-hydraulicznej.

MARZEC 2015
Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe. Sprawdzono przejezdność projektowanych skrzyżowań dla pojazdu nienormatywnego. Sprawdzono warunki widoczności na trasie głównej, węzłach i drogach poprzecznych. Trwa analiza wyników przeprowadzonych analiz przejezdności i widoczności.
Rozpoczęto prace nad Planem Działań Ratowniczych. Trwa analiza lokalizacji przejazdów awaryjnych i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową S19.
Trwają prace nad docelowymi liniami rozgraniczającymi i liniami czasowego zajęcia.
Trwają prace nad odwodnieniem trasy głównej w tym niweletą rowów, mające wpływ na pochylenie i zasięg skarp. Trwają prace nad odwodnieniem i geometrią dróg poprzecznych i ich analiza pod kątem widoczności na zatrzymanie. Trwają prace nad odwodnieniem i geometrią dróg dojazdowych.
Opracowano Plan sytuacyjny (w skali 1:5000) – trwa analiza lokalizacji zabytków i stanowisk archeologicznych w pasie drogowym projektowanej drogi ekspresowej.
Zamawiający uzgodnił wyniki prognoz ruchu.
Opracowano przekroje normalne.
Przeprowadzono analizę obsługi komunikacyjnej. Rozpoczęto opracowywanie rysunków. Wykonawca otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Lublinie warunki techniczne przejścia projektowaną droga ekspresową nad linia kolejową nr 68.
Trwa przygotowywanie materiałów (m.in. ogłoszeń, plakatów, ulotek, materiałów projektowych) na spotkania informacyjno-konsultacyjne
Trwają prace nad koncepcją rozwiązań technicznych dla ustalonej lokalizacji obiektów w nawiązaniu do wyników obliczeń świateł obiektów wg Analizy hydrologiczno-hydraulicznej.
Wykonawca otrzymał pismo od firmy SWECO opracowującej Koncepcję Programową budowy drogi S-19 na odcinku granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz -bez węzła) w sprawie styku opracowań.
Wykonawca przesłał Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję budowy kanału technologicznego.
Wykonawca otrzymał z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach warunki techniczne zaopatrzenia w wodę projektowanego MOP „Felinów” kat. I (strona lewa i prawa).
Wykonawca wystąpił do PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie o wydanie warunków technicznych w sprawie zasilenia projektowanych MOP („Felinów” i „Janów Lubelski” – strona lewa i prawa)

LUTY 2015
Wykonawca wystąpił do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim o ewidencję ujęć wód i zrzutów ścieków.
Po ustaleniu lokalizacji miejsc do ważenia i kontroli pojazdów trwają prace nad ich geometrią i rozmieszczeniem na obszarze każdego z MOP.
Wykonawca wystąpił do Urzędu Gminy w Modliborzycach o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę projektowanego MOP „Felinów” kat. I (strona lewa i prawa).
Wykonawca przesłał do Zamawiającego robocze plany sytuacyjne MOP w dwóch wariantach, do wstępnej akceptacji wariantów i wstępnego potwierdzenie obszaru przeznaczonego pod poszczególne MOP.
Trwają prace nad lokalizacją kanału technologicznego.
Trwają prace nad docelowymi liniami rozgraniczającymi.
Trwają prace nad odwodnieniem trasy głównej oraz odwodnieniem i geometrią dróg poprzecznych oraz dojazdowych.
Wykonawca przesłał Zamawiającemu alternatywne rozwiązania w zakresie przejść dla zwierząt, wariantów węzłów Janów Lub. Południe i Lasy Janowskie oraz przejazdu drogowego drogi powiatowej DP2742L pod drogą ekspresową S19.
Trwają prace nad Koncepcją stałej organizacji ruchu oraz nad opracowaniem z zakresu telematyki.
Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 07.
Wykonawca przesłał Zamawiającemu roboczą wersję opracowania Analiza hydrologiczno – hydrauliczna.
Wykonawca otrzymał warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i sieci wod-kan otrzymane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.
Wykonawca ponownie zwrócił się do Urzędu Gminy w Modliborzycach o wydanie warunków technicznych dla zabezpieczenia/przebudowy sieci wod-kan.
Wykonawca wystąpił do PSG w Sandomierzu z prośbą o wydanie warunków i danych technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej na terenie gminy Modliborzyce.
Wykonawca złożył wnioski o uwierzytelnienie mapy do celów projektowych do właściwych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A.

STYCZEŃ 2015
Odbyła się I Rada Projektu.
Wykonawca otrzymał warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i sieci wod-kan otrzymane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.
Wykonawca złożył do zatwierdzenia Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Wykonawca wystąpił o wydanie warunków technicznych dla przejścia projektowaną droga ekspresową S19 nad linia kolejową nr 68 do PKP Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie.
Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 06.
Zamawiający przekazał uwagi do zaktualizowanej mapy zasadniczej. Trwa uzupełnianie mapy.
Wykonawca ponownie przekazał Zamawiającemu do uzgodnienia Opracowanie z zakresu Analiz i prognoz ruchu.
Wykonawca złożył do zatwierdzenia Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Trwa sprawdzanie widoczności na zatrzymanie na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. Trwa sprawdzanie przejezdności na skrzyżowaniach.
Trwają prace nad opracowaniem z zakresu telematyki.
Opracowano wstępne linie rozgraniczające.
Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania plan sytuacyjny dla rozwiązań drogowych.
Trwają prace nad koncepcją odwodnienia trasy głównej i dróg poprzecznych. Zaprojektowano rowy wzdłuż drogi ekspresowej.
Ustalono lokalizację rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
Trwają prace nad Analizą hydrologiczno-hydrauliczną.
Uzyskano warunki techniczne przebudowy urządzeń melioracji.
Trwają prace nad opracowaniem w zakresie zagospodarowania MOP z uwzględnieniem etapowego prowadzenia prac i podziału MOP na strefy.

GRUDZIEŃ 2014
Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 05.
Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania zaktualizowane opracowanie geodezyjne i kartograficzne, w tym zaktualizowaną mapę zasadniczą, numeryczny model terenu, sprawozdanie techniczne, wykaz punktów osnowy geodezyjnej i wykaz współrzędnych punktów granicznych oraz punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego.
Wykonawca wystąpił o warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowych i wodno-kanalizacyjnych.
Wykonawca przekazał Zamawiającemu Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej do zatwierdzenia. Zamawiający zaakceptował z uwagami Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej oraz przesłał uwagi do Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Przeprowadzono uzupełniającą inwentaryzację zieleni na terenie powiatu kraśnickiego.
Wykonawca zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie o wskazanie lokalizacji i wymagań technicznych odpowiednio dla miejsc kontroli pojazdów i miejsc ważenia pojazdów
Zamawiający przekazał Wykonawcy uwagi do Opracowania z zakresu analiz i prognoz ruchu.
Rozpoczęto prace nad koncepcją stałej organizacji ruchu na trasie głównej.
Rozpoczęto prace nad opracowaniem z zakresu telematyki.
Trwają prace projektowe nad koncepcją odwodnienia trasy głównej i dróg poprzecznych.
Trwają prace nad profilami podłużnymi dróg poprzecznych.
Trwają prace nad analizą hydrologiczno-hydrauliczną.
Trwają prace nad opracowaniem rozwiązań technicznych dla ustalonej lokalizacji obiektów (wariant 1 i 2).
Rozpoczęto prace nad lokalizacją i określeniem powierzchni zajęcia Miejsc Obsługi Podróżnych.

LISTOPAD 2014
Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 04.
Wykonawca przekazał do akceptacji Opracowanie z zakresu analiz i prognoz ruchu.
Trwają prace nad aktualizacją map zasadniczych i przygotowaniem numerycznego modelu terenu
Trwają prace nad wprowadzeniem uwag do projektów robót geologicznych (dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej).
Przeprowadzono inwentaryzację zieleni w liniach inwestycji na obszarze powiatu janowskiego.
Ustalono przebieg trasy głównej. Trwają prace nad przebiegiem tras dróg poprzecznych i układem dróg dojazdowych zapewniających komunikację terenów przyległych. Trwają również prace nad geometrią i wariantami węzłów.
Trwają prace nad opracowaniem rozwiązań technicznych dla ustalonej lokalizacji obiektów (wariant 1).
Trwają prace nad analizą hydrologiczno-hydrauliczną.
W dn. 30.10.2014 i 07.11.2014 r. Wykonawca wystąpił do Zarządców Melioracji i Urządzeń Wodnych o wskazanie ewidencjonowanych urządzeń melioracji wodnych oraz wydanie warunków technicznych przebudowy.
Trwają prace nad identyfikacją kolizji i przygotowaniem wystąpień do zarządców i gestorów sieci.

PAŹDZIERNIK 2014
Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 03.
Trwają prace nad opisem do Opracowania z zakresu analiz i prognoz ruchu.
Wykonawca opracował Plan orientacyjny przebiegu drogi ekspresowej S19. Trwają prace nad przebiegiem trasy głównej. Przeprowadzono analizę widoczności na zatrzymanie i trwają prace nad geometrią oraz wariantami węzłów.
Rozpoczęto prace nad analizą hydrologiczno-hydrauliczną.
Trwają prace terenowe nad aktualizacją map zasadniczych.

WRZESIEŃ 2014
Wykonawca przekazał do akceptacji Projekty robót geologicznych (dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej).
Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 02.
Wykonawca przekazał skorygowany Program Zapewnienia Jakości.
Pozyskano Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami.
Podwykonawca otrzymał mapy zasadnicze z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej w Janowie Lubelskim.
Trwają prace nad analizami i prognozami ruchu.
Trwają prace nad Projektem robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opracowywany jest model geologiczny obszaru badań.
Trwają prace nad Projektem robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, opracowywany jest model hydrogeologiczny obszaru badań.
Trwają prace nad planem orientacyjnym przebiegu drogi ekspresowej S19; nanoszone są linie rozgraniczające pozyskane z materiałów wyjściowych.

SIERPIEŃ 2014
Zamawiający zaakceptował wprowadzenie poprawek i uzupełnień do elektronicznej wersji Programu Zapewnienia Jakości.
Podwykonawca otrzymał mapy zasadnicze z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kraśniku.
Podwykonawca zgłosił prace geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Kartograficznej w Janowie Lubelskim.
Przekazanie Programu Zapewnienia Jakości.
Opracowanie planu orientacyjnego i skierowanie pism do zarządców dróg w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi ekspresowej S19 o potwierdzenie lokalizacji, kategorii i klasy tych dróg, jako danych wyjściowych w dalszym etapie projektowania.
Podwykonawca zgłosił prace geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kraśniku.
Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna w terenie.
Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 01.
Rozpoczęcie prac nad aktualizacją map zasadniczych.
Rozpoczęcie prac nad Projektem robót geologicznych.
Rozpoczęcie prac nad Analizą i prognozą ruchu.
Uruchomienie strony internetowej Kontraktu.
Zamawiający zaakceptował podwykonawcę dla wykonania opracowań geologicznych i geodezyjnych.

LIPIEC 2014
Podpisanie Umowy na wykonanie prac projektowych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Przekazanie Harmonogramu prac projektowych.
Pozyskanie materiałów wyjściowych.
Złożenie wniosku o udostępnienie map do celów sporządzania planów orientacyjnych.